Солонгос хэлний цагаан толгой

                     

                Солонгос хэлний цагаан толгой

1443онд Сэжун их хаан Солонгосын бичгийн систем Хангилыг зохиожээ. Эгшиг үсэг нь "тэнгэр, газар, болон хүн"д үндэслэн зохиосон ба гийгүүлэгч нь дуу авиа гаргаж байгаа дуу хоолойны эрхтэний хэлбэрт үндэслэн зохиогджээ. Хангил нь бүтэц тогтолцоо болон шинжлэх ухааны талаасаа 1997онд UNISKO-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн ба дэлхийн дээд амжилтын өв хөрөнгөнд бүртгэгдсэн байна.

1443년에 세종대웡이 한글을 창제했다. 모음은 "천, 지, 인"을 기본으로 하여 만들었고, 자음은 소리를 내는 음성기관을 본떠 만들었다. 한글은 매우 체계적인 과학적에서 누구나 쉽게 배울 수 있는데, 그 점을 인정 받아 1997년 UNISKO 세계 기록 유산으로 등재되었다.

                                          Солонгос хэлний гийгүүлэгч

                                               한국어 자모

Үсэг

Галиг

Үсгийн нэр

латин

кирилл

g/k (k)

г

기역 ги йөг

n

н

니은 ни ынь

d/t(t)

д

디귿 ти гыд

r/l

р/л

리을 ри ыл

m

м

미음 ми ым

b/p (p)

б

비읍 би ыб

s(t)

с(д)

시옷 ши уд

ng

нг

이응 и ын

j(t)

ж(д)

지읒 жи ыд

ch(t)

ч(д)

치읓 чи ыд

k(k)

к(г)

키윽 ки ыг

t(t)

т(д)

티읕 ти ыд

p(p)

п(б)

피읖 пи ыб

h(t)

х(д)

히읗 хи ыд

kk(k)

гг(г)

기역

ссан ги йөг

tt

дд

디귿

ссан ти гыд

pp

бб

비읍

ссан би ыб

ss(s)

сс(д)

시옷

ссан ши уд

jj

жж

지읒

ссан жи ыд

           Хангыл үсгийг зүүнээс баруун тийш хөндлөн, мөн дээрээс доошоо чиглэлтэй бичнэ.

( ) Энэхүү хашилтан дах галиг нь тухайн гийүүлэгчийн үеийн адагт дэвсгэрлэн хэрэглэгдэх үеийн дуудлагыг тэмдэглэсэн хэлбэр юм.

Жишээ нь ‘ㄱ', ‘ㄷ', ‘ㅂ' эгшигийн өмнө орвол "г", ""д, "м"ээр харин үгийн эхэн болон адаг, гийгүүлэгчийн өмнө орвол "к", "т", "п" гэж хатуурч уншигдана.

Мөн ‘ㄹ'  нь эгшигйн өмнө "р", харин үгийн адаг мөн гийгүүлэгчийн өмнө "л"-ээр тус тус уншигдана. (Жишээг өмнөх хичээлээс үзнэ үү.)

 

한글 자음 모음 표

Солонгос эгшиг ба гийгүүлэгчийн нийлмэл

 

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㄱ(기억)

г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㄴ(니은)

н

(на)

(ня)

(но)

(нё)

(ну)

(нюу)

(нү)

(нюү)

(ны)

(ни)

ㄷ(디귿)

д,т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㄹ(리을)

р,л

(ра)

(ря)

(ро)

(рё)

(ру)

(рюу)

(рү)

(рюү)

(ры)

(ри)

ㅁ(미음)

м

(ма)

(мя)

(мо)

(мё)

(му)

(мюу)

(мү)

(мюү)

(мы)

(ми)

ㅂ(비읍)

б,п

(па)

(пя)

(по)

(пё)

(пу)

(пюу)

(пү)

(пюү)

(пы)

(пи)

ㅅ(시읏)

с,ш

(са)

(шя)

(со)

(шё)

(су)

(шюу)

(сү)

(шюү)

(сы)

(ши)

ㅇ(이응)

 "н"

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㅈ(지읒)

ж,ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅊ(치읓)

ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅋ(키읔)

к,г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㅌ(티긑)

т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㅍ(피읖)

п

(па)

(пя)

(по)

(пё)

(пу)

(пюу)

(пү)

(пюү)

(пы)

(пи)

ㅎ(히읗)

х

(ха)

(хя)

(хо)

(хё)

(ху)

(хюу)

(хү)

(хюү)

(хы)

(хи)

Гийгүүлэгч талаар нэмэлт

 Хүү

Эцэг

 

 

 

 

 

 

эх

 

 

 

 

 

 

 

 *Хүү гийгүүлэгчлэгчийг нь үгийн эхэнд хатуурч дуудан унших ба үгийн дунд болон адагт

эгшигийн өмнө орвол зөөлөрч дуудаж уншигдана.

*Эцэг гийгүүлэгчийг үгийн эхэн дунд ялгаагүй хатуугаар дуудаж уншина.

*Эх гийгүүлэгчийг үгийн эхэн дунд ялгаагүй зөөлнөөр дуудаж уншина.

 

 

Нийлмэл эгшиг

Монгол галиг

Нийлмэл эгшиг

'-р амилах

Бичих дараалал

Э

ㅐ(ㅏ+ㅣ)

ㅇ이아애

Э

ㅔ(ㅓ+ㅣ)

ㅇㅇㅡ어에

Еэ

ㅒ(ㅑ+ㅣ)

ㅇ이아야얘

Еэ

ㅖ(ㅕ+ㅣ)

ㅇㅇㅡ여예

Ва

ㅘ (ㅗ+ㅏ)

ㅇ오외와

үэ

ㅙ (ㅗ+ㅐ)

ㅇ오와왜

вэ

ㅚ (ㅗ+ㅣ)

ㅇ오외

Во

ㅝ (ㅜ+ㅓ)

ㅇ우워

Вэ

ㅞ (ㅜ+ㅔ)

ㅇ우워웨

Үи

ㅟ (ㅜ+ㅣ)

ㅇ우위

ыи

ㅢ (ㅡ+ㅣ)

ㅇ으의

 

받침 글자의 대표소리

Дэвсгэр үсэгийг зөв дуудах

(Дэвсгэр үсэгнүүд нь ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ-аар зөвхөн дуудагдана)

 

()

г

수박, 국, 책, 목

сүбаг, күг, чэг, муг

부엌

пүог

밖, 낚시

паг, наг-ши

() н

산, 눈, 언니

сань, нүнь, онь-ни

 

 

()

д

걷다, 숟가락

кодь-да, сүд-гараг

끝, 밑, 밭

гыд, мид, пад

빗, 낫, 옷, 젓가락

пид, над, уд, чод-гараг

빚, 낮, 낮다

пид, над, над-да

빛, 낯, 꽃

пид, над, гуд

히읗

хи-ыд

* Дээрхи хүснэгтэнд сүүлчийн баганад тодоор бичигдсэн үсэг нь уг солонгос дэвсгэр үсгийн дуудлага болно.

 

 

Дасгал: Хаалтанд зөв дуудлагыг бичнэ үү.

 

  • 1. 밖 (박) 방(       ) 박(      ) 밭(      ) 낱(       )
  • 2. 낮(      ) 낫(     ) 낯(     ) 낱(      ) 난(       )
  • 3. 군(      ) 국(     ) 궁(     ) 궃(      ) 굽(       )
  • 4. 밑(      ) 및(     ) 민(     ) 믿(      ) 밉(       )

Унших дасгал:

 

개미      배      새      해           얘기

세계      체조      게           시계

사과     화가       돼지       왜           시외

더워요       웨이터          귀           위          

Доорхи дэлгэрэнгүй сонирхолтой дасгалыг үзэж сонирхоно уу.

http://e-campaign.kdu.edu/images/common/main/korean01_0313.pdf

 

start=34 , cViewSize=50 , cPageCount=2

Сэтгэгдэл: 84-с 35-84 харуулж байна

null
badmaa (зочин)

Goy hjl bna aaa tsag gargaj surmaar um bna

батук (зочин)

bayrlla yostoi zuer um bna surhad amar um bnaa dahiad ug ihiig higerei BAYRLLAAAA

jesy (зочин)

mash ih taalagdlaa zawal curah blno concood dagaad xeldeg dasgal bhgui ymuu

jesy (зочин)

mash ih taalagdlaa zawal curah blno concood dagaad xeldeg dasgal bhgui ymuu

Зочин

bi solongos useg johon meden l dee :)

Чинбаа (зочин)

Маш их баярлалаа

түшгээ (зочин)

taalaglaa oilgomjtoi ih goy bna
bayrlalaa

otgoo (зочин)

neteer dandaal useg zaah yma. buh durem bolon oir zuuriin oguulberuudiig tawihgui tegwel ih l sain bndaaa 안년히가세요

Namuunaa (зочин)

snu bayrlalaa mash ih taalagdsan shu solongos helni anhan shatnii nom ntr zardag gazar medku biz

Namuunaa (зочин)

snu bayrlalaa mash ih taalagdsan shu solongos helni anhan shatnii nom ntr zardag gazar medku biz

... (зочин)

B.Saran-Otgon bagshiin tsenher ungutei jijig nom sn shde oilgomjtoi
2012 onii nom

tungalagtamir (зочин)

bi 5 angiasaa solongos hel uzej baina manai solongos helnii bagshiin zaasan useh tsoon bi medehgui usgee unshij surmaar baina

battsetseg (зочин)

bi barag yraad surchihlaa shvv

undarmaa (зочин)

Heregtei hicheel oruulsand bayarlalaa

tungalagtamir (зочин)

bi 5 angiasaa solongos hel uzej baina manai solongos helnii bagshiin zaasan useh tsoon bi medehgui usgee unshij surmaar baina

dulmaa (зочин)

taalgdlaa bayrlaa

mmm (зочин)

안녕히계세요

Shuren erdene (зочин)

Estoi goy yma surahd hylbar bi maaaaaaaaaash iiiiiiih bayrlaj bna xairtai shvvvvvvvvvvvvvvv kekekeke

Eegii mendchilj bna (зочин)

Xariu hurdan ogoorei buynaaguia

ханаа (зочин)

сайхан арга байна шүү хэхэ

ner zeeldegch (зочин)

Goy hijeel bna solongosoor chatli group neey

зочин (зочин)

маш их баярлалаа

baagii (зочин)

uneheer ih bayrlalaa

Өнөрөө (зочин)

Сайн байна уу энэ өдөрийн мэнд хүргэе. Би солонгос хэл сурах гэсийн тус болооч. Танай сайтед яаж бүртгүүлэх вэ баярлалаа.

enhjin (зочин)

enhjin gej yaj bichej heldiin

janraa (зочин)

солонгос хэлны бүх үсэг нь байхгүй дуудлаггүй болохоор сурхад их хэцүү юм аа Б Ба Бэ Би Бо Бу Бө Бү гээд бичдэг ханз үсэгтэй үгнүүд нь хүртэл байхгүй байна та энэ талдээр анхаарал хандуулж өгөөч

tuya (зочин)

Дуудлага нь байхгүй юм аа дуудлагийн сурчмаар бна

kenzo (зочин)

mash oilgomjtoi bna taalagdlaa heregtei ym bna eniig l haij bsn ym.

Зочин

баярлалаа :P ;)

deegii (зочин)

Bvteeverzvin talaar medeelel bwal uguuch pls

huslen (зочин)

Goy baina sain surana

김 하니 (зочин)

고마워요^^ uneheer uneheer ih bayarlalaaaaㅠ.ㅠ

bagabandi (зочин)

solongos heliig surah gsiii yaj surahuu tuslaach

batorgil (зочин)

bi en heliiin odool oilgoj bna

Тынысбек (зочин)

сурахыг маш их хүсэж б.н

mygmarsuren (зочин)

solongos hel unher surmaar bn zagad ogoh hun bn uu

azhvv (зочин)

bi tiim sain mdhgui lde so hel surahiig masn ih husejbna nadad tuslaach mddeg hun baibal utas 91853563

Чөөгий (зочин)

Баярлалаа энийг бүгдийг нь сурчихаад дараа нь түргэвчилсэн сургалтанд суучихвал солонгост очоод алзахгүй бололтой

kkk (зочин)

maaash ih bayrlaa solongos heliig gereer surhad yu yu heregte we yaj surah we

Z!gote (зочин)

bayrlav

зочин (зочин)

Үнэхээр их баярлалаа надад маш их таалагдлаа зааш нь зөндөө олон үг үсэг нэмж оруулаарай

Zyx (зочин)

:')) sain yumaa

Хишигээ (зочин)

Яаж татаж авдаг юм бол иаш гоё юм бнах.өө

baasanhvv (зочин)

Solongos helnii surgaltand suray

selena (зочин)

uneheer ih taalagdlaa tanaa hamt olond ondroos ondor amjilt mon sain saihniig husen erooy

Батхишиг (зочин)

Soloongos xel xurdan surxiin tuld ymar nom xergelxvv??

sarangua (зочин)

ywal solongos hl hurdan surah bl yu hreg blhuu

Хатагтай (зочин)

Joohon todorhoi oilgomjtoi tgeed zugaatai taldaa bwl iluu sonirholtoi surah huseltei boloh ym shig bnaa tgeed amjilt bayrlla

сарангэрэл (зочин)

баярлаа

батцоож (зочин)

tnk u so much

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)